martes, 31 de enero de 2012

Preguntes pel ple ordinari de gener.

PREGUNTES PEL PLE ORDINARI DE GENER

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS les següents preguntes per què puguin ser respostes en la mateixa sessió plenària:
1) Per quan es té pensat presentar i aprovar el Pressupost Municipal del 2012? Aquesta aprovació, com més aviat sigui, resultarà un signe de confiança per a la mateixa institució de cara a dins, però també de cara enfora, pels que ofereixen serveis en nom d’ella, de la mateixa manera que ens farà coneixedors de quin és el real pla de mandat del govern municipal que fins a dia d’avui no coneixem.
2) Per cert, tot parlant de pressupostos: els pressupostos de la Generalitat per aquest mateix curs han estat els més dolents possibles per la província de Tarragona i en concret pels interessos de Cambrils. No pot ser que totes les administracions que ens governen aturin la seva capacitat inversora i de prestació de serveis al ciutadà cambrilenc, que poc a poc es va desvestint o despullant. S’ha fet alguna gestió per convèncer la Generalitat de la conveniència de defensar el nostre territori més immediat? Quins projectes supramunicipals ha defensat en concret el govern municipal cambrilenc davant de l’administració superior?
3)  En alguns casos entenem que s’han de redefinir els conceptes d’eficàcia i eficiència d’alguns serveis prestats per l’administració, i del seu mateix funcionament intern, però mai amb la intenció de desmuntar l’Estat de Benestar del qual ens hem donat i serveix de coixí per moltes famílies necessitades, de la mateixa manera que s’han d’activar polítiques positives per alleugerir aquesta pressió sobre l’empresa local, l’activitat econòmica, les inversions al municipi... Quines actuacions principals es contemplen de cara al futur en el sentit de la promoció econòmica, tot esperant que aquestes no siguin pura anècdota?
4) Ens hem assabentat pels mitjans de comunicació i per les queixes dels usuaris del Casal Municipal de la Gent Gran (com ja ens ha passat en moltes altres ocasions darrerament) de la supressió del servei subvencionat de podologia que era molt apreciat per aquest segment de la població. Se’ns podria explicar per quin motiu s’ha donat aquesta supressió en un àmbit que considerem necessari i de bona valoració per part del ciutadà? No se’ns havia dit que en l’àmbit social, i en aquest cas el d’atenció a la gent gran, es conservarien les inversions o serveis?

lunes, 30 de enero de 2012

NOTA DE PREMSA DEL NMC: BALANÇ DELS SIS MESOS DE GOVERN A L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Ara que han passat més de sis mesos del nou govern a l’Ajuntament de Cambrils, format per CiU, PP i PLIC, creiem des del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) que és arribat el moment de fer un primer balanç del moment polític que ens toca viure, de la seva actuació en aquest temps i del nostre posicionament propi.

Donat el canvi de color del govern produït arrel de les eleccions del passat 22 de maig del 2011 i les dificultats econòmiques existents, que no es poden negar ni amagar de cap de les maneres, hem cregut prudent, des del NMC, esperar aquest període temps per tal d’avaluar el com s’està gestionant la ciutat i la nostra opinió sobre cap a on creiem que ens orienten els qui avui tenen capacitat executiva al nostre municipi, perquè precisament observem unes mancances en les formes i fets a les quals encara estem a temps d’aportar major solvència.

Més específicament, veiem com en aquests sis mesos hem viscut tres fases destacades de la vida del govern Cambrilenc: una inicial de retret i realització d’auditories cap els governants anteriors (punt de partida per saber cap a on anar; quan generalment un ja sap d’avantmà cap a on hauria de remar en el cas de sortir guanyador d’unes eleccions); una segona, de preparació de cara els nous exercicis que els hi tocarà dirigir als actuals (en la qual incorporem les propostes relacionades amb taxes, personal i previsió de pressupost); i una darrera, i definitiva, que ha de ser la de la presa de decisions, que és la que al cap i a la fi els veïns estan esperant.

Creiem que les tres fases s’han desenvolupat massa lentament, allargant-ne una primera, sota l’argument de la mala gestió anterior que no es pot utilitzar infinitament ni servir d’excusa per poder seguir navegant en una bona direcció. En aquest temps des del NMC hem volgut fer arribar la nostra crítica constructiva i nombroses sugerències que no sempre han estat acollides positivament pel govern. En aquest sentit li hem de recordar a aquest que l’objectiu de cercar el consens més ampli possible a l’hora d’endegar les seves polítiques resulta la manera més intel.ligent de fer-nos partícips i col.laboradors en la governabilitat del municipi.

Analitzem però alguns punts més en concret. Pel que respecta a la voluntat d’increment d’impostos a la ciutadania per part del govern, aquest no va fer cas de la nostra proposta d’augment moderat en el cas de l’IBI a repartir en els propers anys, cosa que s’hagués pogut compaginar perfectament amb el nou decret del govern estatal d’increment de l’IBI, en el cas de Cambrils, en un 10 %; la proposta d’Alcaldia va ser d’un 20 % per aquest 2012 al que ara hi haurem de sumar aquest 10 % addicional. De la mateixa manera vam votar en contra de l’augment desmesurat de la recollida de la brossa, així com de la taxa especial per aparcament en zones dissuasòries, com votarem en contra d’altres prestacions de béns, que en definitiva considerem públics, com pot ser l’aigua mateixa. Per responsabilitat sí vàrem estar d’acord en un augment igual al del IPC de l’estiu passat, de la mateixa manera que reconeixem esforços en la voluntat de constrenyir la despesa més associada al funcionament ordinari de l’administració, sobre la qual tenim els nostres propis pensaments per aprimar i fer funcionar més àgilment que estem disposats a compartir quan correspongui pel bon fi de la qüestió.

Pel que respecta a les polítiques de Personal creiem que el govern també ha volgut fer la feina massa de pressa, en aquest cas no aprofitant el temps amb que comptava per conèixer millor el funcionament dels diferents departaments del consistori, i d’aquesta manera no ha renovat personal interí de forma gairebé lineal sense tenir en compte les necessitats reals existents. Com en tantes altres ocasions en el passat s’ha tornat a fallar estrepitosament en les formes de comunicar-ho a l’empresa mateixa, que és tot l’ajuntament i les persones que en formen part, i no tan sols els que governen, en les maneres de com plantejar-ho i en com dur-ho a terme.

Pel que respecta al Pressupost, segons les previsions donades a conèixer als mitjans de comunicació (i aquesta és una altra constant del govern actual: la de no informar adequadament a l’oposició a les comissions pertinents o juntes de portaveus, sota el pretext sempre de la urgència), es pretén mantenir la despesa social, a la vegada que la promoció turística i el foment a la emprenedoria, al mateix temps que es desvestiran algunes àrees que venien oferint un molt bon servei a la ciutadania com són les de participació ciutadana, cultura, joventut o esports. La pregunta és quants diners es destinaran concretament a aquest foment de l’emprenedoria, per esmentar només un exemple, per què es tracti de debò d’un fet remarcable. Un altre problema és doncs que s’anuncia el què, però no es confirma el com, i això pot provocar la incertesa que ja notem al voltant nostre. Recomanem al respecte que el govern no s’instal.li en l’estratègia del foment de la por, al present i al futur, amb les seves afirmacions apocalíptiques, sinó que el que cal realment oferir és confiança i atendre als ciutadans, no tan sols amb el ‘no’ per davant, sinó amb autèntica voluntat de servei, el que vol dir d’haver de solucionar temes oberts que no es poden  de cap manera eternitzar.

En l’apartat d’inversions en infraestructures entenem que  no en poden haver, més enllà de les necessàries en manteniment i altres adequacions possibles, però el que tampoc es pot fer des del govern és deixar sense ús uns espais projectats i ara amb disponibilitat com poden ser la Torre del Llimó o el Forn del Tallero. Si la voluntat del govern actual és no assumir el funcionament ordinari d’aquestes instal.lacions, perquè són inassumibles per la seva economia, sí que s’haurien de buscar opcions alternatives per fer-les rendir, com podria ser el lloguer a empreses, patrocinis, canvis d’ús que fossin més rentables... De la mateixa manera demanaríem, en un altre ordre de coses, al govern municipal, que ens aclarís el seu model de gestió futura de les empreses públiques, tant les que siguin de nova creació com poden ser la de Promoció Econòmica, i la de Serveis (que suposaran noves despeses addicionals), com les ja existents, en el cas de Secomsa (tant en la gestió de la brossa com la del aigua), Aparcam (que sembla extremadament deficitària degut a l’herència del nou edifici) o Cambrils Audiovisual... El que està clar és que una TV Cambrils que només sigui una eina publicitària del govern de torn, sense pluralitat ni criteri periodístic independent, la ciutadania de Cambrils no la vol, i aquest risc existeix tal i com ja ha avisat el mateix Sindicat de Periodistes de Catalunya. Tampoc podem estar d’acord en temes que només es deixen sota un anunciat o titular, i no es desenvolupen, com a mínim fins el moment actual, i ja tocaria, de la forma més eficient i eficaç possible. Veiem doncs un desfàs clar entre els objectius, que podem compartir en molts dels casos, com poden ser la reducció de despesa innecessària, la mateixa eficiència i eficàcia, i les mesures que es prenen, que semblen improvisades i a mig camí dels resultats previsibles. Així doncs no sabem si es vol anar al fons dels afers o només es vol endreçar una mica la casa, pintar-la d’un altre color, que és el del nou tripartit governant.

En un altre apartat demanaríem al govern local que es coordinés millor, sobretot pel que fa al discurs i els objectius de la seva actuació política, amb les altres instàncies de govern supramunicipal, com pot ser la Generalitat de CiU i el Govern estatal en mans del PP, ja que Cambrils no para de rebre notícies negatives per als seus interessos, una darrera de l’altra, des de l’abandonament del projecte de l’INEF, no acceptació de les millores de la Carretera de la Misericòrdia, retallades per les Escoles Bressol i de Música municipals, incertesa davant del projecte del Tramcamp, la mateixa pujada de l’IBI... Cal anar a Tarragona, Barcelona i Madrid a defensar el que és de Cambrils i lluitar el que hi va en contra, i no sempre baixar el cap davant de les imposicions dels caps de les mateixes organitzacions a nivell català o espanyol

La nostra preocupació global es situa en comprovar com algunes de les mesures realitzades pel govern en l’objectiu de reduir l’endeutament municipal, ja siguin des del pressupost, els recursos humans o els impostos, no semblen efectives, quan els nostres ciutadans poden patir el risc de veure reduïda, en gran part, la qualitat dels serveis que tenien assumits fins ara, així com la seva pròpia capacitat adquisitiva. Mal govern es pot considerar endeutar-se excessivament sense pensar en el mitjà termini, però mal govern també resulta castigar el ciutadà per aquesta raó i la manca d’altres solucions possibles augmentant la imposició de forma també excessiva. En ambdos casos els veïns de Cambrils surten perjudicats d’uns fets dels quals no en són directament responsables.

L’NMC creu que pot governar-se millor la ciutat, fugint dels excessos del passat, sense demanar grans esforços econòmics a les famílies Cambrilenques, ni fent-les renunciar a allò en qualitat de vida urbana que ja havien guanyat. Entenem que no serà temps d’inversions, però s’ha de cuidar el que ja està creat i segurament funciona bé. Nosaltres vetllem només pels interessos dels Cambrilencs, i és per això que ens preocupa que les factures d’aigua, brossa, immobles, junt amb altres taxes per serveis prestats, se li augmentin sense límits any darrera any al nostre contribuent. Defensem el sentit comú per davant dels interessos de partit i del seu guió ideològic de trobar segons quin tipus de receptes positives i segons quin altre tipus de coses malament per norma. Qualsevol recepta pot ser bona si el cambrilenc en surt beneficiat finalment. Cada cas ha de ser estudiat amb l’únic interès de què el valor del mateix li sigui rentable als nostres ciutadans.

Ens agraden i ens apliquem, en la nostra forma diferent de fer política, les paraules responsabilitat, amb la que intentem actuar, i governabilitat, a la que volem contribuir, pel benefici de tot Cambrils, sense diferències de barris o preferències diverses. Així doncs si alguna cosa podríem desitjar en aquest 2012 és que es tinguin més en compte les nostres propostes en aquest nou exercici ja que seguirem actuant de la mateixa manera com fins ara amb la mateixa responsabilitat, tal i com si fóssim al govern, malgrat no ser-hi, amb la intenció de què cada vegada més puguem exercir la nostra influència per poder contribuir a millorar el lloc on vivim.

(Cambrils, Gener 2012)

sábado, 21 de enero de 2012

Retall de premsa 18-01-12 : El grup liderat per Oliver Klein, NMC, fa balaç dels sis mesos de Govern a l'Ajuntament de Cambrils.

Retall de premsa de la edició digital de ”La Vila” :
El grup liderat per Oliver Klein, NMC, fa balanç dels sis mesos de Govern a l’Ajuntament de Cambrils.
En una nota de premsa, el partit a l'opocisió del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) fa un primer balanç, ara que han passat més de sis mesos del nou govern a l’Ajuntament de Cambrils, format per CiU, PP i PLIC, de la seva actuació en aquest temps i a la vegada del posicionament de NMC.
Així expliquen:"Donat el canvi de color del govern produït arrel de les eleccions del passat 22 de maig del 2011 i les dificultats econòmiques existents, que no es poden negar ni amagar de cap de les maneres, hem cregut prudent, des del NMC, esperar aquest període temps per tal d’avaluar el com s’està gestionant la ciutat i la nostra opinió sobre cap a on creiem que ens orienten els qui avui tenen capacitat executiva al nostre municipi, perquè precisament observem unes mancances en les formes i fets a les quals encara estem a temps d’aportar major solvència."
"Més específicament, veiem com en aquests sis mesos hem viscut tres fases destacades de la vida del govern cambrilenc: una inicial de retret i realització d’auditories cap els governants anteriors (punt de partida per saber cap a on anar; quan generalment un ja sap d’avantmà cap a on hauria de remar en el cas de sortir guanyador d’unes eleccions); una segona, de preparació de cara els nous exercicis que els hi tocarà dirigir als actuals (en la qual incorporem les propostes relacionades amb taxes, personal i previsió de pressupost); i una darrera, i definitiva, que ha de ser la de la presa de decisions, que és la que al cap i a la fi els veïns estan esperant.'"diuen des de NMC
'Creiem que les tres fases s’han desenvolupat massa lentament, allargant-ne una primera, sota l’argument de la mala gestió anterior que no es pot utilitzar infinitament ni servir d’excusa per poder seguir navegant en una bona direcció. En aquest temps des del NMC hem volgut fer arribar la nostra crítica constructiva i nombroses suggerències que no sempre han estat acollides positivament pel govern. En aquest sentit li hem de recordar a aquest que l’objectiu de cercar el consens més ampli possible a l’hora d’endegar les seves polítiques resulta la manera més intel.ligent de fer-nos partícips i col.laboradors en la governabilitat del municipi.'
Daltra banda fan un analisis d'alguns puns alguns punts més en concret:'Pel que respecta a la voluntat d’increment d’impostos a la ciutadania per part del govern, aquest no va fer cas de la nostra proposta d’augment moderat en el cas de l’IBI a repartir en els propers anys, cosa que s’hagués pogut compaginar perfectament amb el nou decret del govern estatal d’increment de l’IBI, en el cas de Cambrils, en un 10 %; la proposta d’Alcaldia va ser d’un 20 % per aquest 2012 al que ara hi haurem de sumar aquest 10 % addicional. De la mateixa manera vam votar en contra de l’augment desmesurat de la recollida de la brossa, així com de la taxa especial per aparcament en zones dissuasòries, com votarem en contra d’altres prestacions de béns, que en definitiva considerem públics, com pot ser l’aigua mateixa. Per responsabilitat sí vàrem estar d’acord en un augment igual al del IPC de l’estiu passat, de la mateixa manera que reconeixem esforços en la voluntat de constrenyir la despesa més associada al funcionament ordinari de l’administració, sobre la qual tenim els nostres propis pensaments per aprimar i fer funcionar més àgilment que estem disposats a compartir quan correspongui pel bon fi de la qüestió.'
Continuen parlant de les polítiques envers al Personal:' creiem que el govern també ha volgut fer la feina massa de pressa, en aquest cas no aprofitant el temps amb que comptava per conèixer millor el funcionament dels diferents departaments del consistori, i d’aquesta manera no ha renovat personal interí de forma gairebé lineal sense tenir en compte les necessitats reals existents. Com en tantes altres ocasions en el passat s’ha tornat a fallar estrepitosament en les formes de comunicar-ho a l’empresa mateixa, que és tot l’ajuntament i les persones que en formen part, i no tan sols els que governen, en les maneres de com plantejar-ho i en com dur-ho a terme.'
'Pel que respecta al Pressupost, segons les previsions donades a conèixer als mitjans de comunicació (i aquesta és una altra constant del govern actual: la de no informar adequadament a l’oposició a les comissions pertinents o juntes de portaveus, sota el pretext sempre de la urgència), es pretén mantenir la despesa social, a la vegada que la promoció turística i el foment a la emprenedoria, al mateix temps que es desvestiran algunes àrees que venien oferint un molt bon servei a la ciutadania com són les de participació ciutadana, cultura, joventut o esports. La pregunta és quants diners es destinaran concretament a aquest foment de l’emprenedoria, per esmentar només un exemple, per què es tracti de debò d’un fet remarcable. Un altre problema és doncs que s’anuncia el què, però no es confirma el com, i això pot provocar la incertesa que ja notem al voltant nostre. Recomanem al respecte que el govern no s’instal.li en l’estratègia del foment de la por, al present i al futur, amb les seves afirmacions apocalíptiques, sinó que el que cal realment oferir és confiança i atendre als ciutadans, no tan sols amb el ‘no’ per davant, sinó amb autèntica voluntat de servei, el que vol dir d’haver de solucionar temes oberts que no es poden de cap manera eternitzar.'
També fan esment a l’apartat d’inversions en infraestructures:" Entenem que no en poden haver, més enllà de les necessàries en manteniment i altres adequacions possibles, però el que tampoc es pot fer des del govern és deixar sense ús uns espais projectats i ara amb disponibilitat com poden ser la Torre del Llimó o el Forn del Tallero. Si la voluntat del govern actual és no assumir el funcionament ordinari d’aquestes instal.lacions, perquè són inassumibles per la seva economia, sí que s’haurien de buscar opcions alternatives per fer-les rendir, com podria ser el lloguer a empreses, patrocinis, canvis d’ús que fossin més rentables... De la mateixa manera demanaríem, en un altre ordre de coses, al govern municipal, que ens aclarís el seu model de gestió futura de les empreses públiques, tant les que siguin de nova creació com poden ser la de Promoció Econòmica, i la de Serveis (que suposaran noves despeses addicionals), com les ja existents, en el cas de Secomsa (tant en la gestió de la brossa com la del aigua), Aparcam (que sembla extremadament deficitària degut a l’herència del nou edifici) o Cambrils Audiovisual... El que està clar és que una TV Cambrils que només sigui una eina publicitària del govern de torn, sense pluralitat ni criteri periodístic independent, la ciutadania de Cambrils no la vol, i aquest risc existeix tal i com ja ha avisat el mateix Sindicat de Periodistes de Catalunya. Tampoc podem estar d’acord en temes que només es deixen sota un anunciat o titular, i no es desenvolupen, com a mínim fins el moment actual, i ja tocaria, de la forma més eficient i eficaç possible. Veiem doncs un desfàs clar entre els objectius, que podem compartir en molts dels casos, com poden ser la reducció de despesa innecessària, la mateixa eficiència i eficàcia, i les mesures que es prenen, que semblen improvisades i a mig camí dels resultats previsibles. Així doncs no sabem si es vol anar al fons dels afers o només es vol endreçar una mica la casa, pintar-la d’un altre color, que és el del nou tripartit governant."
"Cal una millor coordinació, sobretot pel que fa al discurs i els objectius de la seva actuació política, amb les altres instàncies de govern supramunicipal, com pot ser la Generalitat de CiU i el Govern estatal en mans del PP, ja que Cambrils no para de rebre notícies negatives per als seus interessos, una darrera de l’altra, des de l’abandonament del projecte de l’INEF, no acceptació de les millores de la Carretera de la Misericòrdia, retallades per les Escoles Bressol i de Música municipals, incertesa davant del projecte del Tramcamp, la mateixa pujada de l’IBI... Cal anar a Tarragona, Barcelona i Madrid a defensar el que és de Cambrils i lluitar el que hi va en contra, i no sempre baixar el cap davant de les imposicions dels caps de les mateixes organitzacions a nivell català o espanyol", demanen al Govern local.
"La nostra preocupació global es situa en comprovar com algunes de les mesures realitzades pel govern en l’objectiu de reduir l’endeutament municipal, ja siguin des del pressupost, els recursos humans o els impostos, no semblen efectives, quan els nostres ciutadans poden patir el risc de veure reduïda, en gran part, la qualitat dels serveis que tenien assumits fins ara, així com la seva pròpia capacitat adquisitiva. Mal govern es pot considerar endeutar-se excessivament sense pensar en el mitjà termini, però mal govern també resulta castigar el ciutadà per aquesta raó i la manca d’altres solucions possibles augmentant la imposició de forma també excessiva. En ambdos casos els veïns de Cambrils surten perjudicats d’uns fets dels quals no en són directament responsables."
Des de L’NMC creun que pot governar-se millor la ciutat, fugint dels excessos del passat, sense demanar grans esforços econòmics a les famílies cambrilenques, ni fent-les renunciar a allò en qualitat de vida urbana que ja havien guanyat i diuen:"Entenem que no serà temps d’inversions, però s’ha de cuidar el que ja està creat i segurament funciona bé. Nosaltres vetllem només pels interessos dels cambrilencs, i és per això que ens preocupa que les factures d’aigua, brossa, immobles, junt amb altres taxes per serveis prestats, se li augmentin sense límits any darrera any al nostre contribuent. Defensem el sentit comú per davant dels interessos de partit i del seu guió ideològic de trobar segons quin tipus de receptes positives i segons quin altre tipus de coses malament per norma. Qualsevol recepta pot ser bona si el cambrilenc en surt beneficiat finalment. Cada cas ha de ser estudiat amb l’únic interès de què el valor del mateix li sigui rentable als nostres ciutadans."
"Ens agraden i ens apliquem, en la nostra forma diferent de fer política, les paraules responsabilitat, amb la que intentem actuar, i governabilitat, a la que volem contribuir, pel benefici de tot Cambrils, sense diferències de barris o preferències diverses. Així doncs si alguna cosa podríem desitjar en aquest 2012 és que es tinguin més en compte les nostres propostes en aquest nou exercici ja que seguirem actuant de la mateixa manera com fins ara amb la mateixa responsabilitat, tal i com si fóssim al govern, malgrat no ser-hi, amb la intenció de què cada vegada més puguem exercir la nostra influència per poder contribuir a millorar el lloc on vivim." finalitzen des del partit.

Retall de premsa 17-02-12 : El NMC recomana al govern que "no s'instal·li en l'estratègia del foment de la por" i atengui als ciutadans


Retall de premsa de la edició digital de "Revista Cambrils" :


El NMC recomana al govern que "no s'instal·li en l'estratègia del foment de la por" i atengui als ciutadans

Imatge d'arxiu de la façana de l'Ajuntament
El grup municipal del Nou Moviment Ciutadà (NMC) va enviar, ahir, una nota de premsa per fer balanç del sis mesos de govern de l'Ajuntament de Cambrils. El grup destaca que en aquest període hi han hagut tres fases destacades de l'actual govern: una inicial de retret i realització d'auditories cap els governants anteriors; una segona fase de preparació de cara als nous exercicis que tocarà dirigir, i una tercera, que ha de ser la de la presa de decisions, "que és la que al cap i a la fi els veïns estan esperant".  
Segons el NMC, aquestes fases s'han desenvolupat "massa lentament", sobretot la primera, ja que afirmen que no es pot utilitzar infinitament ni servir d'excusa l'argument de la mala gestió del govern anterior. El grup recorda que, al llarg d'aquests mesos, ha fet arribar crítiques constructives i suggerències que no sempre han estat acollides positivament pel govern, però expliquen que enguany continuaran actuant de la mateixa manera i amb la mateixa responsabilitat "per poder contribuir a millorar el lloc on vivim".
El grup es mostra crític amb la pujada de l'IBI i les maneres d'acomiadar al personal
En aquesta nota, el grup valora, per punts, algunes de les accions preses al llarg dels darrers mesos. Un dels punts més crítics és l'increment d'impostos, on el NMC afirma que el govern "no va fer cas de la nostra proposta d'augment moderat en el cas de l'IBI a repartir en els propers anys, cosa que s'hagués pogut compaginar perfectament amb el nou decret del govern estatal d'increment de l'IBI, en el cas de Cambrils, en un 10%".
En referència a l'acomiadament del personal interí de l'Ajuntament, el grup afirma que "el govern ha volgut fer la feina massa de pressa", desaprofitant el temps amb que comptava per conèixer millor el funcionament dels diferents departaments del consistori i, "com en tantes altres ocasions en el passat, s'ha tornat a fallar estrepitosament en les formes de comunicar-ho a l'empresa mateixa, que és tot l'Ajuntament i les persones que en formen part". 
El NMC demana que el govern aclareixi com serà el model de gestió de les empreses públiques
En quant a pressupost, el grup demana al govern que no es redueixin serveis i àrees, ja que "es pretén mantenir la despesa social, a la vegada que la promoció turística i el foment a la emprenedoria però es desvestiran àrees que fins ara oferien un molt bon servei a la ciutadania". El NMC recomana al govern "que no s'instal·li en l'estratègia del foment de la por, al present i al futur, amb les seves afirmacions apocalíptiques, sinó que el que cal realment oferir és confiança i atendre als ciutadans, amb autèntica voluntat de servei, el que vol dir d'haver de solucionar temes oberts que no es poden de cap manera eternitzar".
Per l'altra banda, en referència a les inversions en infraestructures, el grup demana que es puguin llogar espais com la Torre del Llimó o el Forn del Tallero, ja que ara el govern no pot fer més inversions ni tampoc assumir el funcionament ordinari d'aquestes instal·lacions. El Nou Moviment Ciutadà també demana al govern que aclareixi com serà el model de gestió futura de les empreses públiques, tant les de nova creació com les ja existents. En aquest punt, el grup critica la gestió de TV Cambrils i afirma que "el que està clar és que una TV Cambrils que només sigui una eina publicitària del govern de torn, sense pluralitat ni criteri periodístic independent, la ciutadania de Cambrils no la vol, i aquest risc existeix tal i com ja ha avisat el mateix Sindicat de Periodistes de Catalunya". Segons el grup, "veiem un desfàs clar entre els objectius i no sabem si es vol anar al fons dels afers o només es vol endreçar una mica la casa, pintar-la d'un altre color, que és el del nou tripartit governant".
Per finalitzar la nota de premsa, el Nou Moviment Ciutadà demana al govern que es coordini millor amb les altres instàncies del govern supramunicipal, com la Generalitat i el Govern estatal, i defensi "el que és de Cambrils". El grup acaba la nota afirmant que es pot governar millor la ciutat i recorda al govern actual que "mal govern es pot considerar endeutar-se excessivament sense pensar en el mitjà termini, però mal govern també resulta castigar el ciutadà per aquesta raó i la manca d'altres solucions possibles augmentant la imposició de forma també excessiva". 

martes, 10 de enero de 2012

Retall de premsa 10-01-12 : El NMC recull 279 quilos de menjar, 30 quilos de roba i una cinquantena de joguets en la seva campanya solidària "Ciutadà ajuda a ciutadà".

Retall de premsa de la edició digital de "Revista Cambrils" :


El NMC recull 279 quilos de menjar, 30 quilos de roba i una cinquantena de joguets en la seva campanya solidària "Ciutadà ajuda a ciutadà"

Imatge dels aliments recollits entre els dies 19 de desembre i el 6 de gener
Entre els dies 19 de desembre i 6 de gener, el Nou Moviment Ciutadà (NMC) va dur a terme la campanya benèfica "Ciutadà ajuda a ciutadà", on es van recollir aliments, roba i joguets per cobrir les necessitats d'algunes famílies cambrilenques. 

La recollida d'aquest material es va fer a la seu del partit, al carrer de Moragues i Barret, al barri de la Parellada, durant les tardes dels dies laborables. Finalment, es van recollir 279 quilos de menjar –llet, oli, sucre, llegums o pasta– que s'han entregat a Càritas de la Vila i a Càritas del port. També es van recollir una cinquantena de joguets nous que es van lliurar a l'associació Dones Amunt, en el marc de la seva campanya de recollida de joguets. D'altra banda, també es van aconseguir uns 30 quilos de roba de segona mà que s'han donat a la botiga de Càritas Filigrana, situada al carrer de Pere III. A més, durant aquestes mateixes dates nadalenques, el NMC conjuntament amb l'Associació Família i Infància Digna de Vilafortuny van subministrar joguets i aliments a sis famílies cambrilenques que van adreçar-se a la seva seu. 

Des del NMC, tant la seva executiva com la seva militància, s'han mostrat molt satisfets de l'acollida i de la difusió d'aquesta campanya solidària. A més, volen agrair la col·laboració de tota la gent que hi ha participat.
Recull de contes i joguets que es van lliurar a l'Associació Dones Amunt

Resultats de la campanya benèfica impulsada pel Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC): “Ciutadà ajuda a Ciutadà”

El partit polític amb representació a l’Ajuntament de Cambrils, el Nou Moviment Ciutadà (NMC), dóna a conèixer els resultats de la seva campanya benèfica de recollida d’aliments, roba i joguines, per intentar beneficiar aquelles famílies i persones que podrien sofrir necessitats durants aquestes passades festes nadalenques.
Aquesta campanya ha durat una mica més de dues setmanes, del 19 de Desembre al 6 de Gener, restant la seu del Carrer Moragues i Barret 12,  barri de la Parellada, oberta per la tarda tots els dies laborables per rebre les donacions.
El material recollit finalment ha estat:  279 kilos de menjar (llet, oli, sucre, llegums, pasta...), entregats a Càritas Vila i Càritas Port segons les seves necessitats; també 50 Unitats de joguines noves de tot tipus han estat donades a l’associació “Dones Amunt” dintre de la seva campanya particular de Reis; i, per últim, s’han aconseguit 30 kilos de roba de segona mà que han estat entregats a la botiga benèfica  “Filigrana” del mateix municipi. A més, cal destacar que, durant les mateixes dates, el NMC, conjuntament amb l’Associació Família i Infància Digna, de Vilafortuny, ha nodrit directament de joguines i aliments a sis famílies del municipi que s’han dirigit a la seva seu.
Els impulsors de la campanya destaquen la capacitat ràpida de resposta de la militància de NMC i del poble en general, tenint en compte que el gruix de les aportacions de menjar i joguines han estat durant els primers tres dies de campanya de recollida, del 19 al 21 de desembre. La roba ha anat venint en un degoteig constant gairebé diàriament. D’altra banda la militància i l’executiva del partit es mostren satisfetes per la difusió d'aquesta campanya benèfica, amb cost zero,  tot aprofitant les xarxes socials, i el boca-oïda. Finalment,  els impulsors de la campanya han donat les gràcies a tots els col.laboradors  i han deixat  a disposició dels militants i de la ciutadania en general el dossier sencer de l’esmentada campanya, que els anima a continuar realitzant aquest tipus d’actuacions d’impacte actiu amb la ciutadania Cambrilenca.
(Cambrils, 9 de Gener del 2012)