viernes, 28 de septiembre de 2012

Preguntes pel ple ordinari de setembre.


PREGUNTES PEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE


El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLENARI DE L’AJUNTAMENT les següents preguntes per què puguin ser respostes en la mateixa sessió plenària:

1)      Durant el mes d’abril s’anunciava per part de la Regidoria d’Esports que el monitoratge de les activitats realitzades al Palau Municipal d’Esports i a la Piscina Municipal s’asseguraven fins el dia 30 de setembre gràcies a l’acord final adoptat amb l’empresa Gesport, malgrat que es preveia llavors un nou concurs públic per després d’aquesta data amb una previsible nova adjudicació; a dia d’avui ens agradaria saber com estan les relacions amb aquesta empresa de cara a seguir assegurant els serveis i les activitats ofertades, i sota quines condicions podran continuar;
2)      Episodis com el del CF Marina que reclamava fa uns dies crear un altre futbol base o la formació també recent d'un nou equip en categoria juvenil del FC Oleastrum, al qual se li ha denegat la utilitzacio gratuita de les instal.lacions municipals, ens han tornat a demostrar les dificultats de la unificació del futbol cambrilenc. En aquest Plenari ens agradaria que el govern municipal fes públic quin és el seu full de ruta per assolir aquest objectiu i com ha negociat o mediat entre els diferents clubs per tal d’aconseguir-ho;
3)      Després d’haver comprovat aquest estiu reiteradament el mal funcionament dels parkímetres de la zona blava municipal ara volem preguntar amb quines solucions està treballant el govern municipal de cara la propera temporada. Imaginem que caldrà demanar explicacions i responsabilitats a l’empresa amb qui es va realitzar el rènting de les màquines, o senzillament voldríem saber si es té pensat un altre sistema, per evitar, en tot cas, donar la mala imatge que fins ara s’ha donat;
4)      En una legislatura en la qual s'ha decidit deixar a mitges la construcció del Teatre Auditori, sense cap intenció de reprendre-les, i no s’ha anunciat cap ús previst per la Torre del Llimó i el Forn del Tallero, voldríem preguntar sobre quin futur li espera a l'antic Estadi Municipal de Futbol, amb una graderia i tribuna gairebé noves que no fa gaires mesos que es van inaugurar;
5)      Finalment, donat que no hi va haver Sessió Plenària durant el mes d’agost, i l’estiu pràcticament s’està acabant, ens agradaria conèixer el balanç que fa el govern municipal sobre el control i la pràctica de la venda ambulant il.legal al municipi.

Cambrils, 20 de Setembre de 2012

jueves, 27 de septiembre de 2012

MOCIO DE SUPORT A LES COOPERATIVES AMB MOTIU DE L’ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES


El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE ORDINARI DE SETEMBRE DE L’AJUNTAMENT la següent MOCIÓ:

MOCIO DE SUPORT A LES COOPERATIVES AMB MOTIU DE L’ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any Internacional: “Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus integrants, que la
gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia catalana: l’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits.
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una cooperativa, i
l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana.
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.

Per tot això, el Plenari de l’Ajuntament de Cambrils,

Acorda:
· Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions
Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
· Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la nostra ciutat.
· Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la nostra ciutat durant el 2012.
· Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius municipals.

Cambrils, 20 de Setembre de 2012

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Retall de premsa del 26-09-12: El govern revisa el Pla de Sanejament 2012-2014 per incloure els 3 milions d'euros provinents de sentències judicials adverses.

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:

El govern revisa el Pla de Sanejament 2012-2014 per incloure els 3 milions d'euros provinents de sentències judicials adverses.

L'alcaldessa en el moment d'explicar la revisió del Pla de Sanejament.

Un altre dels punts que constava a l’ordre del dia del ple ordinari era l’aprovació  de la revisió del Pla de Sanejament 2012-2014, que està ajustat al pla d’Ajust. L’alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va explicar que pel període comprès entre el 2012 i el 2014 hi havia aquest pla aprovat per ple al desembre de 2011 i que, mesos més tard, es va aprovar el Pla d’Ajust inclòs al Reial Decret 4/2012.
El regidor d’Hisenda va prendre la paraula per explicar les revisions que s’havien fet al pla. En aquest document, el govern ha inclòs les amortitzacions i els pagaments que s’hauran de fer a partir d’ara, com l'expropiació de la Torre del Llimó per valor d’1,2 milions d’euros, l’expropiació del carrer d’Andròmeda per valor de 175.000 euros, l’expropiació del carrer Brúixola per valor de 640.000 euros i l’acord amb l'empresa Viescu per uns terrenys al polígon Belianes i que és un problema heretat del govern anterior. “Amb el pla preveiem que han de sortir més de 3 milions d’euros que s’hauran de liquidar i entenem que havien de sortir reflectits al pla”. 
Robert Benaiges: “Aquest document reflecteix quina és la filosofia del govern municipal”.
El portaveu del grup del PSC –Robert Benaiges– va prendre el torn de paraula afirmant que, el pla “és un document molt interessant que reflecteix quina és la filosofia del govern municipal”. Benaiges va avançar que el seu grup s’abstindria a la votació “perquè és un document que marca una sèrie d’objectius difícils d’assolir”. El portaveu també va fer referència a l’informe de l’interventor. “Ens agradaria que hi hagués un anàlisi i no només una fulla d’un informe extremadament curt i precís”. Benaiges va titllar la política del govern municipal  d’”extremadament optimista. Hem de veure si finalment assoleixen els objectius però he de dir que nosaltres som optimistes però vostès ens sobrepassen d’optimisme”.
Per la seva banda, el portaveu del grup del Nou Moviment Ciutadà –Oliver Klein– va fer referència a la diferència entre l’instrument i el contingut. “Com més avança la legislatura més ens adonem que l’instrument calia però que no deixa de ser un instrument de projecció de futur. En moltes qüestions tenim l’interrogant”.
Mercè Dalmau a Robert Benaiges: “El seu optimisme ens va deixar 15 milions d’euros de romanent de tresoreria negatiu, és curiós”.
L’alcaldessa va prendre la paraula per explicar que aquest document és una revisió del pla aprovat. “És un document que ha marcat el nostre full de ruta, sembla que el descobreixin ara”. Dalmau va apuntar que el govern seguiria el pla perquè “fins ara ens ha donat bons resultats, la liquidació de l’any 2011 n’és un bon exemple”. L’alcaldessa va fer referència a l’optimisme de Benaiges afirmant que, “ens titlla d’optimistes, jo diria que som realistes. El seu optimisme ens va deixar 15 milions d’euros de romanent de tresoreria negatiu, és curiós”. Sobre el document, Dalmau va apuntar que, “el document se segueix i es compleix, cosa que no podíem dir el mateix dels seus plans. Aquest document ens durà a una situació econòmica millor”. Dalmau també va referir-se a Benaiges dient-li que, “curiosament no ha fet referència a les sentències. Són 3 milions d’euros que no teníem contemplats i que s’han de tenir en compte, no per ser optimistes, sinó per ser realistes”.
A continuació, l’interventor Alberto Viñas va demanar el torn de paraula per aclarir que els informes solen ser més amplis però aquest document és una “redefinició de l’informe anterior i incorpora el pla d’Ajust. Aquest informe és d’una pàgina perquè té la seva explicació lògica”. 
Robert Benaiges: “Ens agrada que siguin optimistes”.
El portaveu socialista va contestar a l’alcaldessa que no es prengués l’abstenció des del punt de vista negatiu. “Per nosaltres és afirmatiu. Haguéssim fet les coses d’una altra manera. Ens agrada que siguin optimistes”. Sobre els plans de sanejament quan estaven al govern, Benaiges va respondre que sí seguien els plans i que estaven “perfectament val·lidats per la Generalitat”.
Finalment, el punt va ser aprovat per 12 vots a favor i 9 abstencions. 

S'aprova l'inici d'expedient pel canvi de la forma de gestió de l'IMEC.
Un altre punt que es va aprovar al ple va ser l'inici d'expedient pel canvi de la forma de gestió de l'Institut Municipal d'Esports Cambrils (IMEC), que passarà a ser una societat limitada. L'alcaldessa va explicar que aquest era el primer pas per a la creació de l'empresa municipal Cambrils Serveis. Tant el grup del NMC com el del PSC van apuntar que s'abstindrien a la votació. La regidoria socialista –Ana López– va explicar que el seu grup s'abstindria per la manca d'informació però va afirmar que "no estem en contra de les societats mercantils". 
El regidor d'Hisenda va explicar que la creació de Cambrils Serveis és un dels objectiu principals del govern municipal i va apuntar que a l'IMEC hi formaran part tant el regidor d'Esports com la tècnica. Sobre la manca de comunicació, Llobet va afirmar que "en cap moment hi ha hagut una manca de comunicació. Això és un inici de la comissió d'estudi". El punt va ser aprovat per 12 vots a favor i 9 abstencions.
Festa local el dia de la Mare de Déu del Carme.
Durant el ple també es van tractar altres temes, com l'aprovació de les Festes Locals de l'any 2013. Dalmau va explicar que s'havia decidit escollir una altra data perquè la festivitat de la Mare de Déu del Camí –festa major local– de l'any 2013 caurà en diumenge i s'ha compensat aquest dia festiu en una altra data. Concretament, s'ha triat el dia 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme, com a festa local, l'any vinent.
Un altre punt aprovat al ple va ser l'aprovació del Compte General de la Corporació de l'exercici de l'any 2011 i l'alineació de béns patrimonials, que consisteix en un paquet de 10 solars municipals valorats en 4.626.000 euros i que es trauran a concurs per la seva venda. 
D'altra banda, en el torn de precs, preguntes i mocions, el portaveu del grup del NMC –Oliver Klein– va llegir una moció a favor de l'Any Internacional de les Cooperatives. Klein va dir que aquesta moció havia estat aprovada als ajuntaments de Barcelona i Valls i que aposta per fomentar el cooperativisme, donar reconeixement a les institucions i col·laborar amb les empreses. La moció va ser aprovada de manera unànime. 


http://trasp.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=13667

TDCamp: Sessió plenària, 25 de setembre.

Ple ordinari íntegre del dia 25 de setembre del 2012.

http://tdcamp.xiptv.cat/plens-cambrils/capitol/sessio-plenaria-25-de-setembre