miércoles, 18 de abril de 2012

ESMENA DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A LA PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS PER A L’EXERCICI 2012 QUE PRESENTA EL GOVERN MUNICIPAL


ESMENA DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A LA PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS PER A L’EXERCICI 2012 QUE PRESENTA EL GOVERN MUNICIPAL

En uns moments històrics en els quals les polítiques macroeconòmiques tant de la Unió Europea, com de l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya, opten per combatre la recessió amb els axiomes més tradicionals d’estalvi  i d’ajustos desproporcionats en el sector públic, en el que col.loquialment s’ha vingut coneixent sota el nom de “retallades”, considerem des del Nou Moviment Ciutadà que cal demanar major marge de maniobra als mateixos governants locals. Són els millors Premis Nóbel d’Economia que ja avisen des de fa uns mesos que només amb mesures d’estalvi no farem que la nostra situació econòmica, i així el benestar de la nostra població, vagi construint un model paral.lel de reactivació i preparació adequada per quan es pugui de nou aixecar el vol.  En conclusió no hem de renunciar i conformar-nos a restar abocats a l’asfíxia del nostre teixit productiu i dels grans beneficis socials, efectivament també econòmics, que hem aconseguit adaptar a les condicions de les nostres famílies comuns en les darreres décades.
Des del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) considerem que des de la instància municipal és d’es don ens toca als governants locals intentar defensar els interessos dels nostres ciutadans cambrilencs i és per això que donades les “retallades” que ens arriben i ens seguiran arribant des d’instàncies superiors no podem més que procurar mantenir totes aquelles polítiques públiques, moltes de les quals socials, que suposen mantenir el cert nivell de grau de benestar que s’ha aconseguit fins ara pels habitants de la nostra ciutat. Aquesta és l’opció d’una formació política com la nostra que no es deu a cap altre objectiu major que la defensa dels nostres governats.
Per tot el comentat fins ara és que realitzem les següents esmenes al pressupost per què puguin ser tingudes en compte de cara a la seva aprovació definitiva. El nostre grup polític està d’acord que no és un any aquest per realizar inversions i que calen ajustos i estalvis en la mesura proporcional adequada per no perjudicar excessivament la població del nostre municipi. Recordem que des del NMC hem votat en contra de l’augment desmesurat d’impostos i taxes proposat per enguany, així com hem votat en contra de la proposta inicial d’aquests Pressupostos. Això no treu, d’altra banda, que hem votat a favor de les mesures a mitjà i llarg termini que proposen austeritat i control en la despesa, això sí sempre sota una máxima principal que és la de “no haver-ho de fer pagar tot, de la nit al dia, al contribuent i al rebedor dels nostres serveis municipals”, que no podrà segurament aguantar el canvi de rumb tan brusc imposat. Les solucions locals haurien d’arribar de forma més perllongada en el temps i no concentrar tots els sacrificis en un mateix exercici, el que ens portaria en un cas extrem a la paràlisi. Aixi doncs aquesta resulta la nostra proposta a considerar:
1) Demanem la recuperació dels programes educatius següents que han estat patrimoni important d’una comunitat educativa cambrilenca qualificada d’exemplar en els darrers anys: reflexoteràpia, sensibilització animal, Transformacions, Premis Literaris, Projecte Educatiu de Ciutat, Cursos d’Estiu de la URV, Creativitat i Expressió, i Encambrila’t ;
2)   Demanem que es mantinguin les subvencions a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPAS) en un 50 % del seu valor de l’any 2011, evitant així la seva desaparició total com estava previst inicialment, per tal de permetre el seu funcionament ordinari;
3) Igualment, proposem que la reducció de l’aportació de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament a l’Escola Municipal de Música sigui només del  50% del seu valor proposat inicialment per l’equip de govern, i així repartir de millor manera els esforços entre pares i administració; de la mateixa manera que demanem la restitució de la partida mínima destinada a beques que es venia comptant ja que resulta aquesta una manera de premiar els millors estudiants segons el seu rendiment i capacitat econòmica;
4) Per equilibrar els capítols d’ingressos i despeses proposem un petit sacrifici a la Regidoria de Turisme i al seu Patronat, que en la proposta inicial ha estat dels pocs àmbits de l’administració local que ha mantingut i superat pressupost, sobretot en les seves partides de Publicitat, Propaganda, Impressió de Material Gràfic, Campanyes Promocionals, Congressos, Altres Events i Promocions, Assistència a Fires, i Merchandaising; per igualar el seu esforç amb el de la resta de regidories i perquè creiem efectivament que és en aquestes partides on precisament es pot realizar un estalvi major, amb creativitat i major eficàcia i eficiència;
5)  De la mateixa manera, proposem que el Departament d’Alcaldia realitzi un major esforç d’estalvi sobretot en les partides de Comunicació Social, Butlletí Municipal, Hores Extra, Subvencions, Correspondència, Contracte de Prestacions de Serveis, Recull de Premsa i Telèfon; així com demanem que es pugui revisar el pressupost de l’Àrea de Governació per què també sigui copartícip de l’esforç de totes les altres regidories, i compensar, per exemple, les retallades tan importants proposades en els àmbits de Participació Ciutadana, Cooperació al Desenvolupament, Joventut i Cultura, que es podrien recuperar d’aquesta manera;
6) En el capítol de consums energètics als edificis municipals creiem i proposem que es faci un major estalvi a partir d’un control i un ús més racional de la seva aplicació en les estàncies publiques, el qual es pot afavorir amb la sensabilització en uns hàbits de consum més sostenibles i solidaris;
7) Pel que respecta al Consorci de Normalització Lingüística, que depèn de la Regidoria de Cultura, no podem estar d’acord amb la seva reducció proposada pel Govern Municipal i creiem que es podría restituir part del seu pressupost considerat per a l’any 2011;
8) Pel que respecta a la Regidoria de Benestar Social proposem la restitució de les Partides destinades a les Ajudes Socials per al Menjador, Pis d’Acollida a Dones Maltractades i Servei de Podologia al Casal;
9)   Pel que respecta a l’assignació a SECOMSA Residus i per tal de què no es produeixi el que s’està discutint aquests dies, o sigui que la reducció del pressupost previst pugui provocar acomiadaments de personal prestant del servei, restituiríem 150.000 Euros en el Conveni a signar amb el Consell Comarcal del Baix Camp per gestionar la delegació d’aquests afers;
10)  Com a mesura exemplar de què no cal “passar del tot al no res” pensem apropiat mantenir un 50% de la subvenció al Campió del Món d’Enduro cambrilenc Ivan Cervantes per què d’aquesta manera pugui optar de nou a la consecució del títol i així portar el nom de Cambrils més enllà de les nostres fronteres;
11) Proposem també que es posin en lloguer a preus asequibles la planta baixa del Carrer Colom abans utilitzada pel Departament d’Educació, així com els edificis del Forn del Tallero i la Torre del Llimó, amb el qual comptaríem amb uns nous ingressos no previstos fins ara, situació molt més desitjable a l’actual d’haver de comptar amb aquests tres espais tancats i sense ús;
12) Finalment, en els capítols 1 i 3 d’Ingressos creiem que sí que s’haurien de corregir a la baixa en el sentit de què l’alta pressió impositiva defensada per aquest govern municipal segurament provocarà una reducció forçada dels pagaments i augment de les situacions de deute amb l’administració, sobretot en el cas dels pagaments de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de la mateixa manera que resultarà indirectament el cas no desitjat d’una reducció d’usuaris en la majoria de serveis, d’altrament fonamentals, com poden ser els destinats a la gent gran, que no es podran permetre el seu accés.
El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) per l’elaboració d’aquestes esmenes al pressupost ha intentat comptar amb la informació addient per part dels sectors que més han vist vulnerats els seus drets adquirits com poden ser el sectors educatiu, cultural, associatiu…, amb els quals coincidim que s’haurien d’haver promogut des del govern municipal més àmbits de comunicació i participació amb el ric teixit associatiu de la ciutat en àmbits que els afecten tan directament, cosa que lamentem que no hagi estat així.
Finalment, amb aquest exercici de responsabilitat i cogovernabilitat, el NMC vol reiterar que la qüestió del pressupost en la majoria dels casos és una qüestió de prioritats, pel qual hem procurat estar el més a prop possible de les demandes ciutadanes actuals, sense deixar de  reconèixer i aplicar que alguns esforços són i han de ser necessaris, malgrat que sempre s’hagi de buscar l’objectiu de què aquests siguin repartits de la manera més equitativa possible, no deixant alguns dels serveis oferts fins ara en la condició de sota mínims o de fallida tècnica, fet que resulta l’etapa anterior a l’anul.lació dels mateixos.                  
(10 d’Abril de 2012)

No hay comentarios:

Publicar un comentario