jueves, 27 de septiembre de 2012

MOCIO DE SUPORT A LES COOPERATIVES AMB MOTIU DE L’ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES


El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE ORDINARI DE SETEMBRE DE L’AJUNTAMENT la següent MOCIÓ:

MOCIO DE SUPORT A LES COOPERATIVES AMB MOTIU DE L’ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any Internacional: “Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus integrants, que la
gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia catalana: l’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits.
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una cooperativa, i
l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana.
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.

Per tot això, el Plenari de l’Ajuntament de Cambrils,

Acorda:
· Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions
Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
· Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la nostra ciutat.
· Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la nostra ciutat durant el 2012.
· Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius municipals.

Cambrils, 20 de Setembre de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario