jueves, 3 de noviembre de 2011

AL.LEGACIONS DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A LA PROPOSTA D’ORDENANCES FISCALS REALITZADA PEL GOVERN MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AL.LEGACIONS DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A LA PROPOSTA D’ORDENANCES FISCALS REALITZADA PEL GOVERN MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Des del Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) creiem que es pot fer compatible per part del govern municipal el fet d’obtenir majors ingressos per la part dels impostos i taxes tractats, al mateix temps que es poden seguir fent polítiques públiques que afavoreixin la dinamització econòmica dins del mateix municipi. Si el que el govern municipal vol fer és rebaixar el dèficit estructural que avui patim demanant un sacrifici exagerat a les famílies cambrilenques i a l’economia productiva de la ciutat ens sembla que vestirem un sant per desvestir-ne un altre. És en aquest context que volem fer arribar les nostres principals al.legacions a la proposta del govern d’augment de les ordenances fiscals per a l’any 2012;
1) El fet d’incrementar la majoria de taxes i impostos segons el valor del IPC del mes de juliol passat, o sigui un 3’1 %, el podríem acceptar sempre que anés acompanyat de la resta de mesures que passem a descriure;

2)      No podem estar de cap de les maneres d’acord amb la proposta d’increment d’un 20 % de l’IBI, com ja vam manifestar en el Ple de l’aprovació inicial ja que no es pot demanar un esforç tan gran concentrat en un sol any; la nostra proposta seria deixar aquest increment al voltant del 5 % que és la mitja de l’esforç que calculem que poden fer els ciutadans en una situació econòmica no gens favorable ni als interessos de l’ajuntament ni al de les pròpies famílies sobre l’impost que més es recapta;
3) Tampoc podem votar a favor de l’increment de la recollida d’escombreries d’un 4 %, essent la nostra proposta aplicar sobre aquest concepte la mateixa càrrega impositiva executada sobre la majoria d’ordenances fiscals, o sigui un 3’1 %;
4) Pel que respecta a la proposta de creació d’una taxa de 0’85 Euros/dia per tal de poder deixar el cotxe als aparcaments dissuasoris de què disposa l’Ajuntament, només ho acceptaríem durant la temporada d’estiu en aquells espais que estiguessin realment ben acondicionats amb la llum i l’asfalt adequat per facilitar la seva seguretat;
5) Igualment, demanem ampliar els criteris d’aplicació de les Bonificacions per què procurin ser el més universals possibles, sobretot les que es dirigeixen a persones jubilades de més de 65 anys, amb dependents a càrrec, de renta baixa contrastable, joves per sota dels 35 anys, aturats, famílies monoparentals i famílies numeroses, evitant al màxim criteris que puguin limitar l’accés a la mateixa bonificació com poden ser el valor cadastral;
6) I, finalment, pel que respecta als titulars de comerços, negocis, establiments i activitat econòmica de diferent índole, entre la qual també integrem la dels polígons industrials, propietat de persones que siguin a la vegada ciutadanes, o sigui que estiguin empadronades a Cambrils, demanem que els impostos que s’hi relacionin passin a congelar-se per tal de fer més fàcil suportar la davallada d’ingressos que ells mateixos poden patir.

                                                     Cambrils, 2 de Novembre de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario