lunes, 30 de enero de 2012

NOTA DE PREMSA DEL NMC: BALANÇ DELS SIS MESOS DE GOVERN A L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Ara que han passat més de sis mesos del nou govern a l’Ajuntament de Cambrils, format per CiU, PP i PLIC, creiem des del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) que és arribat el moment de fer un primer balanç del moment polític que ens toca viure, de la seva actuació en aquest temps i del nostre posicionament propi.

Donat el canvi de color del govern produït arrel de les eleccions del passat 22 de maig del 2011 i les dificultats econòmiques existents, que no es poden negar ni amagar de cap de les maneres, hem cregut prudent, des del NMC, esperar aquest període temps per tal d’avaluar el com s’està gestionant la ciutat i la nostra opinió sobre cap a on creiem que ens orienten els qui avui tenen capacitat executiva al nostre municipi, perquè precisament observem unes mancances en les formes i fets a les quals encara estem a temps d’aportar major solvència.

Més específicament, veiem com en aquests sis mesos hem viscut tres fases destacades de la vida del govern Cambrilenc: una inicial de retret i realització d’auditories cap els governants anteriors (punt de partida per saber cap a on anar; quan generalment un ja sap d’avantmà cap a on hauria de remar en el cas de sortir guanyador d’unes eleccions); una segona, de preparació de cara els nous exercicis que els hi tocarà dirigir als actuals (en la qual incorporem les propostes relacionades amb taxes, personal i previsió de pressupost); i una darrera, i definitiva, que ha de ser la de la presa de decisions, que és la que al cap i a la fi els veïns estan esperant.

Creiem que les tres fases s’han desenvolupat massa lentament, allargant-ne una primera, sota l’argument de la mala gestió anterior que no es pot utilitzar infinitament ni servir d’excusa per poder seguir navegant en una bona direcció. En aquest temps des del NMC hem volgut fer arribar la nostra crítica constructiva i nombroses sugerències que no sempre han estat acollides positivament pel govern. En aquest sentit li hem de recordar a aquest que l’objectiu de cercar el consens més ampli possible a l’hora d’endegar les seves polítiques resulta la manera més intel.ligent de fer-nos partícips i col.laboradors en la governabilitat del municipi.

Analitzem però alguns punts més en concret. Pel que respecta a la voluntat d’increment d’impostos a la ciutadania per part del govern, aquest no va fer cas de la nostra proposta d’augment moderat en el cas de l’IBI a repartir en els propers anys, cosa que s’hagués pogut compaginar perfectament amb el nou decret del govern estatal d’increment de l’IBI, en el cas de Cambrils, en un 10 %; la proposta d’Alcaldia va ser d’un 20 % per aquest 2012 al que ara hi haurem de sumar aquest 10 % addicional. De la mateixa manera vam votar en contra de l’augment desmesurat de la recollida de la brossa, així com de la taxa especial per aparcament en zones dissuasòries, com votarem en contra d’altres prestacions de béns, que en definitiva considerem públics, com pot ser l’aigua mateixa. Per responsabilitat sí vàrem estar d’acord en un augment igual al del IPC de l’estiu passat, de la mateixa manera que reconeixem esforços en la voluntat de constrenyir la despesa més associada al funcionament ordinari de l’administració, sobre la qual tenim els nostres propis pensaments per aprimar i fer funcionar més àgilment que estem disposats a compartir quan correspongui pel bon fi de la qüestió.

Pel que respecta a les polítiques de Personal creiem que el govern també ha volgut fer la feina massa de pressa, en aquest cas no aprofitant el temps amb que comptava per conèixer millor el funcionament dels diferents departaments del consistori, i d’aquesta manera no ha renovat personal interí de forma gairebé lineal sense tenir en compte les necessitats reals existents. Com en tantes altres ocasions en el passat s’ha tornat a fallar estrepitosament en les formes de comunicar-ho a l’empresa mateixa, que és tot l’ajuntament i les persones que en formen part, i no tan sols els que governen, en les maneres de com plantejar-ho i en com dur-ho a terme.

Pel que respecta al Pressupost, segons les previsions donades a conèixer als mitjans de comunicació (i aquesta és una altra constant del govern actual: la de no informar adequadament a l’oposició a les comissions pertinents o juntes de portaveus, sota el pretext sempre de la urgència), es pretén mantenir la despesa social, a la vegada que la promoció turística i el foment a la emprenedoria, al mateix temps que es desvestiran algunes àrees que venien oferint un molt bon servei a la ciutadania com són les de participació ciutadana, cultura, joventut o esports. La pregunta és quants diners es destinaran concretament a aquest foment de l’emprenedoria, per esmentar només un exemple, per què es tracti de debò d’un fet remarcable. Un altre problema és doncs que s’anuncia el què, però no es confirma el com, i això pot provocar la incertesa que ja notem al voltant nostre. Recomanem al respecte que el govern no s’instal.li en l’estratègia del foment de la por, al present i al futur, amb les seves afirmacions apocalíptiques, sinó que el que cal realment oferir és confiança i atendre als ciutadans, no tan sols amb el ‘no’ per davant, sinó amb autèntica voluntat de servei, el que vol dir d’haver de solucionar temes oberts que no es poden  de cap manera eternitzar.

En l’apartat d’inversions en infraestructures entenem que  no en poden haver, més enllà de les necessàries en manteniment i altres adequacions possibles, però el que tampoc es pot fer des del govern és deixar sense ús uns espais projectats i ara amb disponibilitat com poden ser la Torre del Llimó o el Forn del Tallero. Si la voluntat del govern actual és no assumir el funcionament ordinari d’aquestes instal.lacions, perquè són inassumibles per la seva economia, sí que s’haurien de buscar opcions alternatives per fer-les rendir, com podria ser el lloguer a empreses, patrocinis, canvis d’ús que fossin més rentables... De la mateixa manera demanaríem, en un altre ordre de coses, al govern municipal, que ens aclarís el seu model de gestió futura de les empreses públiques, tant les que siguin de nova creació com poden ser la de Promoció Econòmica, i la de Serveis (que suposaran noves despeses addicionals), com les ja existents, en el cas de Secomsa (tant en la gestió de la brossa com la del aigua), Aparcam (que sembla extremadament deficitària degut a l’herència del nou edifici) o Cambrils Audiovisual... El que està clar és que una TV Cambrils que només sigui una eina publicitària del govern de torn, sense pluralitat ni criteri periodístic independent, la ciutadania de Cambrils no la vol, i aquest risc existeix tal i com ja ha avisat el mateix Sindicat de Periodistes de Catalunya. Tampoc podem estar d’acord en temes que només es deixen sota un anunciat o titular, i no es desenvolupen, com a mínim fins el moment actual, i ja tocaria, de la forma més eficient i eficaç possible. Veiem doncs un desfàs clar entre els objectius, que podem compartir en molts dels casos, com poden ser la reducció de despesa innecessària, la mateixa eficiència i eficàcia, i les mesures que es prenen, que semblen improvisades i a mig camí dels resultats previsibles. Així doncs no sabem si es vol anar al fons dels afers o només es vol endreçar una mica la casa, pintar-la d’un altre color, que és el del nou tripartit governant.

En un altre apartat demanaríem al govern local que es coordinés millor, sobretot pel que fa al discurs i els objectius de la seva actuació política, amb les altres instàncies de govern supramunicipal, com pot ser la Generalitat de CiU i el Govern estatal en mans del PP, ja que Cambrils no para de rebre notícies negatives per als seus interessos, una darrera de l’altra, des de l’abandonament del projecte de l’INEF, no acceptació de les millores de la Carretera de la Misericòrdia, retallades per les Escoles Bressol i de Música municipals, incertesa davant del projecte del Tramcamp, la mateixa pujada de l’IBI... Cal anar a Tarragona, Barcelona i Madrid a defensar el que és de Cambrils i lluitar el que hi va en contra, i no sempre baixar el cap davant de les imposicions dels caps de les mateixes organitzacions a nivell català o espanyol

La nostra preocupació global es situa en comprovar com algunes de les mesures realitzades pel govern en l’objectiu de reduir l’endeutament municipal, ja siguin des del pressupost, els recursos humans o els impostos, no semblen efectives, quan els nostres ciutadans poden patir el risc de veure reduïda, en gran part, la qualitat dels serveis que tenien assumits fins ara, així com la seva pròpia capacitat adquisitiva. Mal govern es pot considerar endeutar-se excessivament sense pensar en el mitjà termini, però mal govern també resulta castigar el ciutadà per aquesta raó i la manca d’altres solucions possibles augmentant la imposició de forma també excessiva. En ambdos casos els veïns de Cambrils surten perjudicats d’uns fets dels quals no en són directament responsables.

L’NMC creu que pot governar-se millor la ciutat, fugint dels excessos del passat, sense demanar grans esforços econòmics a les famílies Cambrilenques, ni fent-les renunciar a allò en qualitat de vida urbana que ja havien guanyat. Entenem que no serà temps d’inversions, però s’ha de cuidar el que ja està creat i segurament funciona bé. Nosaltres vetllem només pels interessos dels Cambrilencs, i és per això que ens preocupa que les factures d’aigua, brossa, immobles, junt amb altres taxes per serveis prestats, se li augmentin sense límits any darrera any al nostre contribuent. Defensem el sentit comú per davant dels interessos de partit i del seu guió ideològic de trobar segons quin tipus de receptes positives i segons quin altre tipus de coses malament per norma. Qualsevol recepta pot ser bona si el cambrilenc en surt beneficiat finalment. Cada cas ha de ser estudiat amb l’únic interès de què el valor del mateix li sigui rentable als nostres ciutadans.

Ens agraden i ens apliquem, en la nostra forma diferent de fer política, les paraules responsabilitat, amb la que intentem actuar, i governabilitat, a la que volem contribuir, pel benefici de tot Cambrils, sense diferències de barris o preferències diverses. Així doncs si alguna cosa podríem desitjar en aquest 2012 és que es tinguin més en compte les nostres propostes en aquest nou exercici ja que seguirem actuant de la mateixa manera com fins ara amb la mateixa responsabilitat, tal i com si fóssim al govern, malgrat no ser-hi, amb la intenció de què cada vegada més puguem exercir la nostra influència per poder contribuir a millorar el lloc on vivim.

(Cambrils, Gener 2012)

No hay comentarios:

Publicar un comentario