domingo, 24 de marzo de 2013

Al·legacions del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) a la proposta de pressupost general realitzada per l'equip de govern municipal per aquest any 2013.


AL.LEGACIONS DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST GENERAL REALITZADA PER L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL PER AQUEST ANY 2013

L’NMC segueix creient que encara hi ha marge per a la correcció i millora de l’actual proposta de Pressupost  realitzada pel Govern Municipal de Cambrils. L’NMC avança que en aquesta ocasió, donada la possible aprovació defintiva de l’esmentat Pressupost, el seu objectiu fonamental será intentar evitar la realització d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), que ha estat anunciat pel mateix Equip de Govern, que suposem que està en marxa però del qual encara no en tenim detall sobre com es desenvoluparà a la pràctica, que pot afectar i significar l’acomiadament de fins a quaranta-cinc treballadors municipals. Considerant que l’Equip de Govern des d’un bon començament ha tingut sempre previst tirar endavant aquesta mesura, avançant-se fins i tot a la mateixa aprovació definitiva del Pressupost, afirmant que cal efectuar un estalvi aproximat d’un milió cent mil Euros, la proposta del NMC intenta demostrar, mitjançant les seves al.legacions, com aquests diners es poden aconseguir de l’estalvi en altres capítols, sobretot pel que respecta a la tasca ordinària dels diferents departaments municipals, així com també s’aporten altres consideracions sobre la mateixa política de personal, possibles millores d’ingressos i canvi en la cultura organitzativa del mateix ajuntament, donat que, això sí que no ho podem canviar ni posar en dubte, existeixen uns crèdits i uns interessos, així com unes sentències judicials negatives, que s’han de pagar i retornar en els terminis establerts.
Per tot el dit anteriorment aquestes són a continuació les al.legacions concretes del NMC:
1)      Demanem a l’Equip de Govern que, abans de convocar una nova Sessió Plenària i passar a l’aprovació definitiva de la seva Proposta de Pressupost Municipal per a l’any 2013, canviï el seu full de ruta i accepti el que ja vam proposar en la seva aprovació inicial, el que és reunir-se conjuntament amb els representants dels treballadors i la totalitat dels grups municipals representats a l’Ajuntament per, entre tots plegats, procurar cercar mesures alternatives que encara, ens consta, sota el nostre punt de vista, no s’han contemplat ni discutit obertament, com poden ser, per exemple, la possibilitat de reduir la jornada laboral de tots els treballadors, i plantejar de la mateixa manera una possible reducció de sou proporcional en cada cas i categoria, per poder seguir mantenint la plantilla actual. En el mateix terreny de Personal segurament es podria plantejar alguna prejubilació anticipada i pactada que ajudaria a l’estalvi futur en el capítol 1 sense haver d’arribar a l’ERO esmentat;
2)      Ens consta, d’altra banda, la presentació d’al.legacions per part de la Taula pel Suport a l’Educació de Cambrils, les quals recolzem i demanem que puguin ser incorporades en la correcció de pressupost definitiu en no tractar-se de grans quantitats que alterin de forma significativa el resultat total de l’exercici;
3)      Com dèiem en la introducció inicial, i sota la influència del comentari previ anterior, demanem que se’ns tinguin en compte les següents aportacions per tal de quantificar al màxim els estalvis proposats en la línia comentada d’evitar els acomiadaments, i així demanaríem, en primer lloc, la supressió de la partida de 90.000 Euros del Departament d’Alcaldia destinada a un futur acord audiovisual;
4)      Igualment demanem la supressió de les cinc dedicacions exclusives que actualment compta l’Equip de Govern, tot respectant en aquest cas la de l’Alcaldessa, el que suposaria un estalvi aproximat de 110.000 Euros;
5)      Plantegem la possibilitat d’eliminar una o totes dues adhesions a les entitats municipalistes presents en aquest moment a Catalunya, com són l’ACM i la FMC, que en definitiva es repeteixen en el seu mateix objectiu, i a la pràctica aporten ben poc als interessos del nostre municipio, el que representaria un estalvi possible de 14.000 Euros;
6)      Igualment, al Departament d’Alcaldia, que ja compta amb dues secretàries i un Cap de Premsa, creiem que la nova figura de Cap de Gabinet es pot estalviar ja que no considerem oportuna la seva creació en el mateix moment que es parla d’acomiadar altres treballadors;
7)    Ens mostrem contraris al fet de què, davant de la reducció del pressupost de tots els departaments municipals, amb l’excepcionalitat de la Regidoria d’Hisenda, incrementi el Pressupost de l’Àrea de Serveis i Espai Públic en 285.000 Euros, i és en aquest punt que realitzem les següents propostes per provocar majors estalvis i canviar el signe d’aquesta inèrcia poc positiva:
7.1 Donem molta importància a la gestió del consum energètic a tot el municipi, i es per això mateix que creiem que la seva millora, quant a l’estalvi es refereix, és del tot necessària. La incorporació de sistemes que proporcionin major eficiència energètica classificant-los segons els objectius de la seva rentabilitat ha de ser la pauta a seguir en aquest àmbit. Cal un Pla Energètic Municipal que repassi l’inventari de múltiples situacions diferents que ens trobem a la nostra ciutat i a les quals s’hi ha de donar solució en cada cas i particularitat.
7.2 Pel que respecta a l’enllumenat públic al carrer cal aprofundir en la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi d’altra pressió que ens proporcionen un 40 % d’estalvi; es poden substituir els mecanismes antics existents per la incorporació de nous elements que permetin la regulació dels nivells d’intensitat i la força de la il.luminació en si mateixa; per exemple es podrien instal.lar més reactàncies electròniques en lluminàries fluorescents; es podrien canviar els interruptors d’horari o fotocel.lulars per nous sistemes de telegestió; cal continuar, d’altra banda, en l’optimització dels contactes amb empreses subministradores perquè puguin col.laborar en aquest objectiu ja que deu ser també del seu interés; cal així realitzar un major manteniment preventiu de les instal.lacios per aprofitar-les al màxim…, i, és clar, segurament per tot això caldrà seguir conservant la mà d’obra que tenim fins al dia d’avui;
7.3 Pel que  respecta  als edificis municipals, igualment creiem prioritari el reemplaçament de làmpades per fluorescents en els casos necessaris, i, en general, cal una millora en la distribució dels punts de llum; al que podem afegir el canvi de reactàncies convencionals per electròniques, la instal.lació de detectors de presència per evitar consums innecessaris, col.locació de més rellotges amb contador que es tanquin automàticament; millores, en general, dels sistemes de calefacció i d’aire acondicionat que creiem que ens ajudarien a estalviar encara més;
7.4 Pel que fa relació al parc de vehicles municipal, caldria, per una banda, un millor control del seu aprofitament i conseqüentment les seves despeses associades en reparacions o benzina per esmentar-ne dues de ben clares, realitzar un manteniment propi dels mateixos vehicles des de l’ajuntament ja que es compta amb personal capacitat, i, evidentment evitar l’ús arbitrari i irresponsable dels mateixos;
7.5 Per acabar amb aquest punt creiem que no existeix avui dia a l’Ajuntament una visió global d’estalvi, ni el dibuix de l’horitzó real al que podem arribar amb futures mesures com les que esmentem , que calculem que en un any podrien proporcionar-nos un estalvi en les partides que s’hi destinen de més d’un 30 % de la despesa  proposada inicialment. Cal doncs identificar un responsable tècnic municipal que treballi com a Gestor Energètic amb les úniques, i prou importants, missions de: per un costat, buscar el finançament exterior que existeix per afrontar aquests canvis radicals de mentalitat en el consum de l’energia; i, per una altra banda, comptar amb un pla real, amb objectius que assolir, a partir de poder comptar amb uns inventari i auditoria reals de la situació en la qual ens trobem;
8) Existeixen altres propostes, de caire més general, que potser no quantifiquem però sí que hom pot arribar a la conclusió que ens suposarien uns grans estalvis: per exemple, no contractar cap estudi més a cap empresa exterior, ja que considerem que existeixen precisament treballadors qualificats suficients per poder realitzar-los a nivell intern; de la mateixa manera demanem a l’actual govern que no endegui cap inversió més que pugui significar despesa posterior i que, concretament, abandoni la idea d’ampliar les dependències de la Policia Local a la Sala Àmbits, així com el fet de voler acabar d’urbanitzar la plaça de l’ajuntament; finalment, tampoc entendríem que s’obrissin nous serveis en qualsevol departamento, cosa que es podria entendre de la lectura de les noves partides assignades a cada Regidoria, quan la situació real del momento i el que hem vist fins ara és precisament l’eliminació de molts que ja existien i eren valorats positivament;
9) Caldria també analitzar, donades les circumstàncies, quins contractes que actualment realitzen empreses exteriors, moltes vegades de fora del municipi, sobretot també en l’àmbit de l’Àrea de Serveis però també altres tasques que fins al dia d’avui es venien contractant, podrien precisament ser interioritzats per aquests treballadors municipals que, d’altra banda, seguirien demostrant que són útils a l’administració i a la ciutadania, de la mateixa manera que, augmentant el seu esforç i les seves competències, podrien contribuir a un major estalvi en relació a la despesa exterior que es realitzava en el passat;
10) Dels grans contractes existents a nivell municipal sembla que alguns ja s’han renegociat recentment, però de ben segur n’hi haurà algun altre, com sembla ser que pugui ser el de la telefonía general, al qual s’hi podrien incloure resolucions segurament molt ventatjoses als nostres interessos d’estalvi donada l’alta competència existent entre empreses, etc.; d’entre aquests contractes, per exemple, ens preocupa especialment el de Secomsa, segurament perquè no tenim representació, ni en volem tenir, al Consell Comarcal del Baix Camp, i donada la situació ens fa ser escèptics sobre les decisions que allí s’hi prenen sobretot intentant analitzar si el cost pel servei que es dóna és en darrera instància beneficiòs als interessos del nostre ajuntament, i, en definitiva, a la butxaca dels nostres conciutadans;
11) Decisions com les  de reorganitzar les àrees de treball i indirectament les regidories, sempre que es faci bé, clar està, tenint en compte el buidatge de contingut que algunes han anat patint al llarg dels darrers dos anys, així com reduir la dimensió de l’entramat d’empreses municipals, creiem que poden comptar amb el nostre acord, i és aquí on precisament els hi recordem que els hi hem expressat en diferents ocasions la nostra voluntat de formar part de la Comissió de Seguiment o Creació de la futura empresa única Cambrils Serveis sobre la qual no tenim tampoc gaire información;
12) En l’apartat d’ingressos, ja que en el període de gairebé dos anys de govern municipal actual, no s’han pogut captar inversions que signifiquessin un augment a les aportacions del pressupost, coneixedors que avui dia es troba sobre la taula governamental una proposta de celebració d’un segon dia de mercat de venda no-sedentària al nostre municipi, que representaria precisamente un augment important dels ingressos calculat entre 160 i 300.000 Euros, demanem que s’estudiï a fons aquesta proposta i condicions de la seva celebració;
13) Malgrat tenir-ho en compte en la comptabilitat final de l’Ajuntament, igualment demanem que, per damunt de fidelitats partidistes de CiU amb el govern de la Generalitat, o del PP amb el govern de l’Estat, es reclamin a les administracions catalana i espanyola els diners que ens deuen als cambrilencs, així com es busquin solucions definitives per trobar la viabilitat futura d’un municipi de les nostres característiques, a partir de demostrar el fet que ja resulta imposible suprimir més serveis , ni es poden pujar més els impostos als ciutadans, ni es poden acomiadar més treballadors.
Cadascú en el seu terreny creu pensat i meditat fins on és arribat el seu límit. En el cas de Cambrils el límit s’ha esgotat, i les solucions que queden per prendre en gran part ens les haurien de facilitar des de fora i no només esperar que enderroquem allò que en el seu dia va ser un bon model de ciutat, amb qualitat de vida, bon entorn i bons serveis a les persones. Si anem més enllà, i toquem allò que podem considerar imprescindible, viurem el risc de poder perdre tot allò guanyat no només com a famílies domèstiques cambrilencs, sinó també traduït a la possible elecció de la nostra ciutat com a destinació turística en el moment de què no podem garantir jardins ben cuidats, manteniment d’infraestructures, ofertes alternatives d’oci, etc.
L’austeritat ha de ser per tots i en tot, no només allí on sigui més fácil executar-la numèricament. Els que som representants polítics als ajuntaments som més representants dels nostres ciutadans que no pas representants del nostre partit polític mitjançant el qual hem estat escollits. Si no ho entenem així, segurament ho seguirem fent malament, o potser pitjor, donada l’època que ens ha tocat viure. Si prenem les decisions de la forma més consensuada possible obtindrem més complicitats orientades cap a la millora.

CAMBRILS, 8 DE MARÇ DE 2013-03-08
No hay comentarios:

Publicar un comentario