martes, 12 de marzo de 2013

Nota de premsa sobre les al·legacions presentades per l'NMC al presupostos del 2013.


El Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC), amb el recolzament del seus òrgans de govern, Comissió Executiva i Assemblea de Militants, vol expressar públicament el seu recolzament a les reivindicacions realitzades pel col.lectiu de treballadors de l'Ajuntament de Cambrils davant de l'anunci per part de l'Equip de Govern Municipal d'executar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que significaria l'acomiadament de fins a quarant-cin treballadors municipals més.

Sent coneixedors dels continguts del Manifest donat a conèixer el passat Divendres 8 de Març pels representants dels treballadors organitzats en la seva Junta de Personal i Comitè d'Empresa de l'Ajuntament, així com de la seva proposta d'al.legacions al Pressupost 2013 dissenyat pel mateix govern local, l'NMC es suma a demanar, sobretot en base a la falta de negociació expressa, pel qual es pot considerar que no s'ha seguit el procediment legalment establert, d'acord amb els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la nul.litat o anul.labilitat de la seva aprovació inicial duta a terme el passat 15 de Febrer.

L'Equip de Govern Municipal inclou la seva intenció d'avançar en l'aprovació definitiva del seu Pressupost per al 2013 amb un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) sobre el qual no se'ns ha informat, com a grup polític a l'oposició, més enllà de la quantitat de treballadors als quals pot afectar, sense aclarir quins són els criteris per escollir els futurs dagnificats, cosa la qual podem qualificar de manca de transparència i respecte al joc net democràtic que ha de prevaler en tot cas. 

Al mateix temps volem donar a conèixer a partir d'avui a tots els cambrilencs els principals arguments de les nostres pròpies al.legacions, entregades correctament en temps i forma per Registre Municipal, per tal de què puguin ser tingudes en compte, en les quals reincidim sobretot en el fet de demanar que l'Equip de Govern tingui a bé corregir el rumb endegat fins a la data, per a la vegada reiniciar unes negociacions reals amb els representants dels treballadors i els dos altres grups polítics presents al consistori, amb l'objectiu de millorar aquesta proposta de Pressupost presentada, i així poder evitar la mesura de l'ERO.

Les propostes del NMC inclouen posicionaments que portarien a la hisenda municipal estalviar els 1.100.000 Euros que equival a l'acomiadament dels treballadors abans esmentats sense la necessitat de variar la plantilla en qüestió. En aquest cas, l'NMC reprova i creu innecessàries les partides destinades a un nou acord audiovisual, el pagament de cinc dedicacions exclusives de regidors de govern (tot exceptuant el de l'Alcaldessa), el lloc destinat a un nou Cap de Gabinet i el pagament de les quotes a les dues entitats municipalistes existents en aquests moments a Catalunya, entre altres mesures comentades.

De la mateixa manera, també manifestem contradictori el fet de què sigui l'Àrea de Serveis i Espai Públic, la que no pugui aplicar la reducció de la despesa que sí s'encomanen la resta de Regidories de l'Ajuntament, presentant un increment de 285.00 Euros. En aquest sentit l'NMC considera que és precisament en aquesta Àrea que es pot augmentar l'estalvi tot implementant mesures estratègiques en els àmbits del control general de la gestió del consum energètic contractat, tant pel que respecta a l'enllumenat de la via pública com pel que afecta als edificis municipals i el seu manteniment, així com l'actuació més decisiva i clara en la reducció d'altres costos estructurals que encareixen el funcionament de l'administració municipal com poden ser la utilització de la seva flota de vehicles i la renegociació d'altres contractes majors com poden ser els mateixos oferts per Secomsa.

Finalment, una altra sèrie de mesures que ens ajudaria a estalviar els diners suficients per evitar acomiadar personal, que només provocarà engreixar la llista d'aturals local (una de les més elevades proporcionalment a Catalunya) i constrenyir encara més el consum intern, estan relacionades en la no contractació de nous estudis a empreses externes, procurar interioritzar o remunicipalitzar alguns serveis que donat els treballadors amb què es compta poden representar actualment despeses assumibles, sense costos adicionals, no endegar noves inversions, actuacions o serveis, més enllà de procurar garantir els ja existents, etc.

Tot això, creu l'NMC que és assumible, a la vegada que es pot avançar en la reorganització d'algunes àrees municipals, reduir i simplificar l'entramat d'empreses municipals, reclamar els diners que les administracions superiors, catalana i espanyola, deuen a la ciutat de Cambrils; així com es poden tenir en compte propostes que generarien majors ingressos com pot ser la mateixa petició de realització d'un segon mercat de venda no sedentària.

Amb el convenciment de què som a temps, tots plegats, treballadors i grups polítics, d'esmenar globalment la situació negativa a la que estem abocats com a municipi que veu com, dia a dia, minva la seva competitivitat i qualitat de vida, és que des del NMC aportem la nostra visió i vies de resolució per a un bon funcionament municipal.


No hay comentarios:

Publicar un comentario